Aktivně uctívaná náboženství

Ba’Hnus

Bůh Ba’Hnus je mezi bohy panteonu relativně mladým bohem. Mezi mocnější bohy se dostal díky rostoucí skupině lidu z močálu, takzvaných „bahňáků“, kteří jej přijali za svého ochránce. Bůh Ba’Hnus se zjevuje ve formě velkého hnědo-zeleno-černého mloka. Sídlí v močálu Žbluňk-tar, z něhož pochází i nadbahno. Při rituálech se jeho uctívači mažou bahnem, jimi nazývaným "nadlátkou", a věří, že má léčivé schopnosti. Ba’Hnus jest stvořen z bahna a proto je bahno uznáno jako základ víry. Bohoslužby Ba’Hnovi bývají hlasité a mokré a můžou při nich být přineseny i lidské oběti. Při bohoslužbě je ráchání v bahně před oltářem příjemnou samozřejmostí.

Požehnání chrání před magickým bojovým efektem: "Žár"

 

Dawer (trpasličí bůh)

Trpaslíci věří, že předkem celého jejich pokolení je bůh Dawer, který nad nimi drží ochrannou ruku. Zpodobňují ho jako jednoho z nich - dlouhovousého a dlouhovlasého trpaslíka s velkým kladivem a pracovními nástroji. Bohatě na jeho počest připíjejí pivem až do úplné opilosti. V následných snech se jim jejich předek zjevuje. Čest mu prokazují vlastní tvorbou a řemeslnou prací, včetně právě vaření piva. Oběti mu přinášejí na oltář, který může mít podobu obrovského kladiva. Jeho nepřítelem jsou kromě lakotných draků i ti, kteří ničí a nic netvoří.

Požehnání chrání před magickým bojovým efektem: "Past"

 

Insomni

Popis tohoto náboženství bude doplněn později.

Požehnání chrání před magickým bojovým efektem: "Spánek"

 

Käärmeitä - Hadí děti

Bůh slastí a rozkoší, volnosti a svobody. Často bývá zobrazován jako veliký had s červenými, někdy i fialovými šupinami a velkýma zlatýma očima. O jeho šupinách se říká, že z nich velký had dokáže vytvářet živé věci. Údajně přebývá v zahradách rozkoší, kde on a jeho služebníci vzájemně uspokojují jakékoli tužby. Jeho následovníkem se může stát kdokoli, kdo cítí temnou touhu ve svém srdci a nijak se neomezuje v rozkoši. Jediným omezením, které je však zároveň povinné, je explicitní souhlas všech zúčastněných.

Hadí děti s oblibou hojně užívají alkohol a omamné či stimulační látky.

Co velký had slastí považuje za zlo, je vynucování zákonů, omezování a asketismus.

Požehnání chrání před magickým bojovým efektem: "Spánek"

 

Kult Krve

Kult uctívající bohyni Krve, jehož věřící oddaně slouží své paní jak jen mohou, zejména v ochraně, shromažďování a uchovávání informací pro další generace a rozvoj člověka po rozumové stránce. Jejich symbolem bývá většinou krvácející oko nebo chiméry. S jinými náboženstvími problém kult nemá, ale běda těm kdo se pokusí jejich bohyni hanit či zlořečit, to jsou pak kultisté ochotni při obraně cti své Paní obětovat život. Při novodobých rituálech převážně debatují o výzkumech či pozorováních a popíjejí přitom nápoj zvaný “Krev Země”. 

Požehnání chrání před magickým bojovým efektem: "Žár"

 

Mona

Původní bohyně elfstva, bohyně ochránkyně, dárkyně umění a strážkyně lesních bytostí. Po generace uctívána nejen elfy. Jejím symbolem je stříbrné kapradí a posvátnými stromy jsou javory.

Dle legendy darovala elfům kulturu, o kterou se podělili i s dalšími národy. Byla ochránkyní dávného elfího města ve hvozdu, které padlo pod náporem Vitirixových vojů ve chvíli, kdy byla Vitirixem podle vylákána do jiné sféry. Podle legendy po návratu do hmotného světa nad zkázou svých dětí dlouze plakala a na místech, kam dopadaly její slzy, se ve hvozdu utvořila hluboká jezírka, která nikdy nevysychají a mají zázračnou moc.

Mona je ztělesněním čistoty a mateřské lásky. Vitirix je její úhlavní nepřítel a moc jí propůjčovaná umožňuje ničit nemrtvé či bránit před proměnou v tyto neživé služebníky.

Sídlí v hlubokých lesích a hvozdech, občas jimi prochází oděná do zlatavého listoví a její dlouhé světlé vlasy spíše rozcuchané a neupravené vlají kolem její hlavy. Lesní bytosti dokáží její i přenesenou přítomnost vycítit.

Požehnání chrání před magickým bojovým efektem: "Vlna"

 

Ordo Draconis - Řád draka

Řád, který vnímá dračí symboliku s odkazem na dávnou báji jako cestu k upevňování víry v sebe sama. Podle báje v době, kdy lidé žili v říši bohů a sloužili jim, nabídl Rudý Drak lidem jablka ze stromu poznání. Lidé skrze ně poznali svou vlastní sílu, a vzepřeli se bohům. Ti je za to vyhnali ze svého světa. Řád si klade za povinnost chránit veškeré lidstvo před hněvem bohů, neustále se zlepšovat a sílit, aby se jednoho dne v poslední bitvě mohli vyrovnat síle bohů. Vyznává řád, sílu, vytrvalost a odvahu. Zatracuje zahálku, modlářství, násilí na lidech víry a slabost.

Požehnání chrání před magickým bojovým efektem: "Strach"

 

Quanzhen - Cesta Pravdy

Následovníci Quanzhenu nebo také “Cesty Pravdy” se snaží dosáhnout osvícení skrze aktivní nečinnost. Principem je oprostit se od všech závazků a být prostý a skromný. Jen tak je možné nechat sebou prostupovat vesmírnou sílu Zhen a dosáhnout osvícení. Součástí víry je i vědomí, že svět je stále v pohybu a nic není stálé. Quanzhenisté se snaží vyrovnávat přirozenou rovnováhu jak uvnitř sebe, tak i v okolním světě. Ti, jež narušují přirozený, zejména přírodní koloběh, jsou pro následovníky vesmírné síly nepřátelé, zejména nekromanceři a nemrtví.

Symbolem Quanzhenu často bývá kruh, ve kterém je spirála, která je z poloviny tmavá a z poloviny světlá, přičemž každá strana obsahuje špetku své inverzní barvy.

Požehnání chrání před magickým bojovým efektem: "Vlna"

 

Řád klubka

Vědomí kočkolidských mudrců (kněží, mágové, léčitelé…) vtělené do Velkého klubka. Vždy když zemře významná kočkolidská osobnost, provede se speciální ceremonie, kterou se přemístí vědomí z těla do klubka. Sice je to klubko vlny, ale uvnitř jsou to stále kočkolidi, kteří skrze kněze promlouvají a předávají své učení a umění. Chovají se jako kočky a mají rády všechno, co jiné, žijící kočky!

Věřící v Klubko nemusí být nutně kočkočlověk, ale věřící musí být označen viditelně umístěným malým klubíčkem, které nosí jako projev úcty Velkému klubku. Velké klubko, ale účinkuje na všechny věřící, a pokud se taková bytost pravidelně účastní bohoslužeb a rituálů, bude to na ní časem znát – zleniví a zpohodlní, mohou narůst vousky atd. Začne prostě kočkovatět.

Cílem tohoto náboženství je pomocí moudrosti Velkého klubka naplnit všem věřícím bříška, zbavit je línání a parazitů, udržet je zdravé, spokojené a šťastné až do konce jejich dní. Je to mírumilovné náboženství a jeho věřící nemají potřebu válčit, pokud k tomu nemají opravdu dobrý důvod. Za své nepřátele považují psy a všechny bytosti, které chtějí ublížit či jim nedat nějaký mls. Ovšem psy, kteří nechtějí věřícím vyloženě ublížit, nelikvidují, ale pokoušejí se je svou roztomilostí přesvědčit, aby jim sloužili.

Požehnání chrání před magickým bojovým efektem: "Past"

 

Satyrus a Velká matka

Víra v Satyruse či, jak je také nazýván, Rohatého pastýře a Velkou matku patří mezi nejstarší doložená a stále aktivně praktikovaná náboženství v Brožově. Znali a uctívali jej již dávní elfové, ale nejvýraznějšími vyznavači byli po dlouhé věky barbaři z okolí Brožova. Když barbaři sestoupili z kopců do Brožova, přinesli s sebou i svou víru, již postupně začali přijímat i běžní obyvatelé města. Tak se víra v Satyruse stala obecně vírou všech, kdo žijí v souladu s přírodou, uznávají základní přírodní zákony a neodmítají potěšení, jež nám přináší Velká matka.

Satyrus je bůh mlčenlivý, ale ke svým věřícím je přímý a spravedlivý. Proto a také pro svou relativní volnost v praktikování víry se tak rychle rozšířil u všech lidových vrstev.

Požehnání chrání před magickým bojovým efektem: "Strach"

 

Strojový bůh

Je přítomen ve formě ducha stroje v každém stroji. Podle velikosti a složitosti stroje je síla ducha / přítomnost různá viz v cepu je jí, co by se za nehet vešlo, ve mlýně je duch silnější… V okamžiku, kdy člověk začne používat stroj s dostatečně komplexním principem, získá Strojový bůh dostatečnou manifestaci na zjevení se vnímavé mysli. Té pak předá znalost své existence a daný člověk získá schopnost naučit se probouzet k vědomí ducha stroje a dosáhnout tak účinnosti a funkce jinak nedosažitelné. Jeho přáním je výroba a udržování věcí vykonávajících či usnadňujících práci a shromažďování informací o nich.

Jeho vlastnostmi jsou efektivita, snaha o dosažení ideální funkčnosti a pak funkce dané manifestace (stroje).

Jeho barva je rudá jako srdce výhně, v níž se rodí stroje, a barva železa, mědi a mosazi, z nichž se stroje vyrábí.

Posvátnými předměty jsou nářadí, mezi vším hlavně hasák, součásti stroje jakožto jeho těla. Nejmilejší jeho srdci jsou ozubená kola – ovšem pokud mají být nošena, musí být vyrobena jako symbol, nikdy vzatá ze stroje.

Za věřící přijímá pouze ty, jejichž mysl je oddána vynalézání, stavění a údržbě strojů.

Každé spuštění stroje je rituálem k jeho poctě, dělá-li ho uvědomělý věřící, neb je probuzením ducha stroje, jenž je projevem Strojového boha. Rituálem je samozřejmě i každá údržba stroje, neb je tak zároveň pečováno i o boha.

Zlem je z pohledu Strojového boha cokoliv, co poškozuje správnou funkci stroje – od násilného ničení přes alternaci původní funkce bez posvěcení až po nedbalou údržbu.

Požehnání chrání před magickým bojovým efektem: "Past"

 

Sýfa

Stvořitelka a ničitelka, napůl nemrtvá a napůl krásná bohyně ohně a světla. Mezi její nepřátele patří nekromanti a temnota samotná. Její věřící, bez ohledu na rasu, bývají velmi oddaní až fanatičtí a rozhodně jim nechybí odvaha. Při nočních rituálech přinášejí její stoupenci cenné oběti do obřadního ohně, ve kterém se může Sýfa zjevit a promluvit s knězem.

Požehnání chrání před magickým bojovým efektem: "Žár"

 

Ten, jenž se zalekl své moci

Též zván Vládce nebes a hvězd. Prý je bohem pradávným, byl zde dříve než ostatní. On a jeho bratr. Vyobrazení se přímo nedochovalo, ale legenda praví, že je větší než dnešní lidé, brada snad nepřirozeně protažená a jeho obličeji, který na jiné rysy je spíše skoupý, vévodí velké vše objímající oči. Oděn v šat temný, vesmírný, hvězdami posetý, přítomen je ve všem a v každém. 

Stvořitel života. Dárce civilizace a dobrého. Průvodce osudů a hvězdný pán. Jeho mysl nesmírná, mysl kosmokratora, zná životní příběh všech kdy narozených i těch, kteří se teprve narodí.

Dle legendy byla však jeho moc tak neomezená, že se jí sám zalekl a ve chvíli hlubokého smutku a zoufalství z činů bratra svého, který negoval to dobré, co Vládce nebes a hvězd daroval světům, rozhodl se moc svoji uzavřít do oblíbené hvězdy. Ta ale nápor moci božské nevydržela a rozpadla se na nezměrné množství kousíčků, částeček a úlomků. Její díly pak putovaly vesmírem a několik jich dopadlo snad i na tento svět. Každé zrnko skrývá velkolepou moc a alchymisté takové zrnko často využívají k tvorbě těch nejsilnějších artefaktů.

Ve známých časech nikomu na modlitby neodpovídá a jen bláhoví jej stále vzývají. Učenci věří, že je tento bůh po rozpadu hvězdy mrtvý.

Požehnání chrání před magickým bojovým efektem: "Mráz"

 

Kult černého ptáka

Kult je ve své podstatě animistické náboženství, které nemá bohy, nejblíže se tomu blíží Černý pták, kterého považují přívrženci tohoto kultu za manifestaci duchů svých předků, který na něj dohlíží a chrání je jednak proti tomu, aby sešli z Cesty, a také před těmi, kdo Cestu nenásledují.

Náboženství vzniklo jako odpověď na chaos a bezvládí. Je postavené na tom, že aby komunita přežila, je potřeba mít určitý řád - zde pojmenovaný jako Cesta Spravedlivého. Vzhledem ke komunitnímu charakteru náboženství, kde každý kněz, zvaný Soudce, určuje, co je spravedlivé, neexistuje jednotný výklad toho, co je vlastně Cesta Spravedlivého.

To málo, na čem se shodnou prakticky všichni, je, že aby byl člověk spravedlivý, musí být přínosem pro svoji komunitu - farmář, lovec, úředník, soudce. Problém je v uznávání autorit, protože někdo, kdo žije z práce jiných, nemůže být podle převládajícího názoru Spravedlivý. Rozporuplný je vztah k mágům, protože většina Soudců nechápe jejich účel. Klid předků je svatý a kdokoliv by ho narušil, tak je nepřítelem Spravedlivých. U řady Soudců převládá názor, že pro ochranu komunity je možné proti těm, kteří nejsou Spravedliví, vést spravedlivou válku.

Požehnání chrání před magickým bojovým efektem: "Strach"

 

Vitirix

Bůh smrti, nemrtvých a podsvětí, často zobrazován jako rohatý minotaur se stříbrným kruhem v nozdrách sedící na trůnu z hory lebek. Je mstivý a zákeřný, často se snaží zasahovat do chodu světa a škodit následovatelům pozitivních božstev, jako je Mona. Nejsilnější spojení s Vitirixem je na hřbitovech, bojištích a všude, kde zemřelo mnoho tvorů, nebo také u mohyl mocných, ne zcela pozitivních osobností.

Je známo, že na těch temnějších místech s ním spojených je možné zaslechnout melodii varhan, která proniká z podsvětí skrze ztenčenou oponu. Sám Vitirix prý vyhrává nemrtvým následovníkům na kostěné varhany. Vitirix ovládá většinu divokých méně inteligentních nemrtvých a většina nekromantů jej vzývá přímo, neboť jim rád napomáhá s tvorbou jejich služebníků.

Všichni nemrtví jsou jeho dětmi a ve Vitirixově podsvětí čekají na finální bitvu bohů. Je rozhodně přesvědčený, že válku vyhraje i díky své neustále se zvětšující armádě.

Stará symbolika jsou rohy, minotauři, hora lebek s trůnem, kostěné varhany a stříbrný kruh v nozdrách.

Požehnání chrání před magickým bojovým efektem: "Mráz"

 

Vlastník moudrosti

Je to bůh vzdělanosti a výzkumu. Vlastníkova podoba není zřejmá, ale jeho symbolem často bývá lidské oko s proškrtnutou panenkou. Kněží může po probuzení cítit, že se ve snu se svým bohem setkal a komunikoval s ním. Vlastník moudrosti může svému knězi zjevit své záměry také formou vize, kterou kněz vidí jako sled obrazů.

Pro boha vzdělanosti není podstatná rasa uctívače, pokud neničí vědění, má touhu se vzdělávat a zkoumat. Mezi jeho oddané věřící patří zejména takzvaní “Lovci nočních můr”. Vlastník moudrosti a jeho uctívači obvykle usilují o odstranění hlouposti ze světa, ale také loví zločince, tím si jeho stoupenci snaží získat boží náklonnost. Jeho nepřáteli jsou také všichni bezvěrci a ti, jež zpochybňují Vlastníkovo existenci. Na ostatní víry však hledí jako na zdroj vědění.

Požehnání chrání před magickým bojovým efektem: "Spánek"

 

Kult Krve

Kult uctívající bohyni Krve, jehož věřící oddaně slouží své paní jak jen mohou, zejména v ochraně, shromažďování a uchovávání informací pro další generace a rozvoj člověka po rozumové stránce. Jejich symbolem bývá většinou krvácející oko nebo chiméry. S jinými náboženstvími problém kult nemá, ale běda těm kdo se pokusí jejich bohyni hanit či zlořečit, to jsou pak kultisté ochotni při obraně cti své Paní obětovat život. Při novodobých rituálech převážně debatují o výzkumech či pozorováních a popíjejí přitom nápoj zvaný “Krev Země”. 

Požehnání chrání před magickým bojovým efektem: "Žár"


Odkaz na Google Dokument k případnému tisku: Zde!