Rialtské vévodství

Rialtské vévodství

Oblast: Balangen, Ginwald, Lyngen, Tornea

Hlavní město: Pondas (oblast Ginwald)

Panovník: Vévoda Renald

Státní zřízení: Konstituční monarchie

Znak: Černo-zeleně pošikem dělený štít se stříbrným vlkem ve skoku (empírový štít)


Geografie a stručná historie

Vévodství se rozprostírá na Dorlonském ostrově, největším ostrově kontinentu. Patří k tradičním výspám elfí kultury. Po Temném přílivu, během kterého se stalo významným útočištěm lidských uprchlíků, bylo rozděleno na Rialtské vévodství a Torneyské knížectví, které po vymření knížecího rodu přešlo v patnáctém století pod správu císařských místodržících.

Když krátce po vypuknutí občanské války rozeslal bývalý císař Nikodémus dopisy všem zeměpánům na Tornelionu, ve kterých je vyzýval, aby stvrdili svou věrnost říši, tak vévoda Renald neváhal a odpřísáhl Nikodémovi věrnost. Následovalo však několik málo měsíců, během kterých se kmenový svaz barbarů z provincie Balangen rozhodl, že odvěkému útlaku Rialtského vévodství je již nadobro konec, a překvapivě zabral oblast Lyngen. Vévoda Renald zaslal císaři několik žádostí o pomoc, avšak dostalo se mu pouze odpovědi, že říše má nyní palčivější problémy. Vévoda tak velmi rychle zanevřel na lenní přísahu Nikodémovi a zmocnil se Tormey, která do té doby byla pod nadvládou místodržících z říše. Rychle na svou stranu získal místní obyvatelstvo a s pomocí zdejších stavů zaútočil na barbary. Poměry sil však dlouho byly vyrovnané. Patovou situaci se podařilo zvrátit až s pomocí elfů z Elseánského království, kteří se rozhodli podpořit své bratrance. Společnými silami pak vytlačili barbary z celého ostrova (s výjimkou několika neutrálních kmenů z Balangenu).

Hospodářství

Rialtské vévodství shání obživu především díky rybolovu a zemědělství v úrodné oblasti Lyngenu a v kopcovitých oblastech Ginwaldu. Dolrlonský ostrov nenabízí téměř žádné nerostné bohatství.

Současná politika

V současné době Rialtské vévodstvívytvořilo pakt s Elseánským královstvím, který byl podpořen svatbou krále Merveona III. Elseánského s Nairou, dcerou rialtského vévody Renalda. Do dění na kontinentu vévodství nijak nezasahuje.

Obyvatelstvo

Převážně elfové, drobné komunity lidí.