Kaladorská kapitula

Kaladorská kapitula

Oblast: Heidal, Kastalon, Klarcie, Maricao, Rendea, Rodathom, Sundborm, Vangen

Hlavní město: Tolaria (oblast Sundborm)

Panovník: Arcimág Cirmeon 

Státní zřízení: Řádový stát

Znak: Stříbrná magická hůl obtočená hadem v zeleném poli (gotický štít)


Geografie a stručná historie

Území Kaladorské kapituly se rozprostírá přes celý Kaladorský poloostrov, který tvoří především nížiny s velkým počtem řek. Kapitula vznikla kolem převážně lidské Univerzity mystických umění v Tolarii jako spolek, jenž měl sloužit k setkávání absolventů univerzity a ostatních jedinců, jež vládli magickými silami. Netrvalo dlouho a organizace se rozrostla a stala se vlivnou i za hranicemi oblasti Sundborm. Jejími členy se stali příslušníci všech důležitých šlechtických rodů ve všech kaladorských knížectvích. Již před válkou se vysoce postavení členové Kapituly dostali na významné posty ve zdejších samospravách, čehož hodlali využít s vidinou cíle odtrhnout se od zpátečnického císařství a vytvořit vlastní dominium, kde úspěch jednotlivců nebude záležitostí toho správného rodokmenu, ale schopností a dovedností. Dva roky před válkou proběhl rychlý palácový převrat, kdy členové Kapituly během jediného dne zajali veškeré výše postavené představitele říše a poslali je k císaři s listinou "O odporu schopných proti útlaku omezených", ve které vyhlásili spojení všech knížectví a nezávislost na říši. V době, kdy se císař připravoval proti rebelující Kapitule zasáhnout, však vypukla občanská válka a císařství se začalo hroutit. Kaladorská kapitula rychle uchvátila okolní oblasti. Od roku 1518 se z Kapituly nesla čím dál nenávistnější rétorika vůči Denardskému velkoknížectví, kdy arcimág Cirmeon a jeho progresivní Alcazrinova klika hlasitě propagovali již delší dobu hlásanou diskriminační teorii o míšení druhů, které je podle nich nepřirozené a vede ke ztrátě dědičných vloh pro magii a jiným negativním následkům. Míšení ras by tak nemělo být podporováno ani u prostého lidu, natož u vládců, jak se děje právě v Denardu. To vedlo k velkému napětí na hranicích a ochladnutí vztahů s velkoknížectvím na bod mrazu. Denarďané tvrdili, že Kapitula pouze hledá záminku k vyprovokování sporu a uchvácení území svého souseda. Na konci roku 1520 se však do kaladorské Rady dostalo více zástupců umírněnější Yalerisovy kliky, Kapitula svoji oficiální rétoriku zmírnila a snaží se o obnovení dobrých diplomatických vztahů s tím, že filosoficko-morální témata musí ustoupit tváří v tvář akutnímu ohrožení obou zemí ze strany Dahirského emirátu. Cirmeon se navíc snaží o znovuobnovení obchodních styků s Gelreánem, což je možné pouze přes Denardské velkoknížectví.

Hospodářství

Oblast Kapituly je potravinově zcela soběstačná. Průmysl se zde vyskytuje pouze v omezené míře a značně trpí zhroucením obchodních vazeb během občanské války. V poslední době se také těžce projevilo odtržení a izolace od významných obchodních a vzdělanostních center, především Galmory.

Současná politika

Kaladorská kapitula udržuje přátelské vztahy s Gelreánem. Poté, co z Brožova byli vyhnáni upíři, začali do Brožova cestovat kaladorští obchodníci a mágové. Kapitula má značně pošramocené vztahy s Denardským velkoknížectvím, které na nenávistnou rasovou rétoriku odpovědělo zbudováním pásu opěrných pevností na své straně hranic, snaží se je ale nyní napravit. Po nástupu Sýfy na Dahirský trůn vztahy s emirátem ochladly. Do Kapituly proudily zástupy lidských uprchlíků a šlechty, kteří doufali, že v Kapitule najdou zastání a ochranu před náboženskými a politickými čistkami. Začala hrozit otevřená válka. Již před pádem Sýfy začala Kapitula z dahirských uprchlíků formovat dobrovolnické oddíly. Ty využila k osvobození vězněného velkovezíra Razeema al-Akhtara a po zabití avatara Sýfy i k převzetí kontroly nad provincií Sumbar v Dahiru. Obecně podporuje dahirské rebely proti sýfovcům a pro podpoření své obranyschopnosti dokonce Kapitula nově založila rytířský řád.

Obyvatelstvo

Převážně lidské, významné jsou pak komunity hobitů především v okolí Zelených vršků. Velký je také počet kočkolidí, především na jihovýchodě, ti ale nemají zastoupení v řízení země a je na ně hleděno jako na občany druhé kategorie. Mnoho z nich je v ekonomickém otroctví nebo na galejích za porušení zákona. V nedávné době jim vedení Kapituly nabídlo odpuštění trestu a svobodu, pokud vstoupí do kaladorské armády a budou bojovat proti Dahiru. Tvoří tak velkou část dobrovolnických oddílů.

Zvláštnosti

Kaladorská kapitula se velmi rychle stala útočištěm mnoha lidských mágů a magie zde prosakuje ve velké míře do mnoha odvětví běžného života jinde nevídaným způsobem. I poslední vesničan si hýčká naději, že jeho děti budou mít magický talent a dočkají se lepšího údělu a společenského statusu, který je v Kapitule na užívání magie víceméně postaven.

Kdysi byly v Kaladorské kapitule tři politické kliky Alcazrinova (progresivní), Yalerisova (umírněná) a Selirdaesova (tradicionalistická), pojmenované po svých původních zakladatelích. Selirdaesova klika však časem zanikla a nahradilo ji speciální uskupení nazvané Osiková lóže, které má však na starosti jiné úkoly než politiku. O tomto tématu se píše více v Historii Tornelionu (r.1499 - 1502).