Mág

Mágové

Jsou nedostižní ve všestrannosti a ničivé síle svých kouzel. Rovněž díky dokonalému porozumění svému oboru, dokáží svá kouzla sesílat nejrůznějšími způsoby. Proto se mezi nimi nachází i mnoho bardů, kteří dovedou některá ze svých kouzel zapříst do hudby, kterou hrají. Nicméně mágové neumí vytvářet magické předměty ani léčivá kouzla.

Pro bližší informace se nezdráhej kontaktovat mistra mága zde!

 

Strom dovedností mágů

I. Stupeň
II. Stupeň

Jedna z živelných magií (nepovinné)

III. Stupeň
IV. Stupeň

Živelné magie: Magie ohně, Magie vody, Magie země, Magie vzduchu, Magie smrti

Specializace: Kadenční sesílání, Rezonanční sesílání, Temné vyvolávání

 

Magické nauky (dovednost)

Klíčová dovednost pro všechny mágy. Každé získání dalšího stupně, bude mít specifické nároky, jimž je třeba věnovat náležitou pozornost.

 

Zkouška na Magické nauky I.

Rozumět základnímu rozdělení magie mágů a znát bojové efekty.

Zkouška na Magické nauky II.

Umět popsat účinky všech svých kouzel a dokázat alespoň jednu třetinu z nich seslat nazpaměť.

Prokázat své schopnosti mága v praktickém užití.

Zkouška na Magické nauky III.

Umět popsat účinky všech svých kouzel a dokázat alespoň jednu třetinu z nich seslat nazpaměť.

Prokázat své schopnosti mága v praktickém užití.

Musí uplynout alespoň jeden rok od úspěšného složení zkoušek na Magické nauky II.

Zkouška na Magické nauky IV.

Jednou za rok je vyhlášen souboj o mocný artefakt jenž se nazývá Dračí Jablko. Vítěz souboje, získá dovednost Magické nauky IV. 

Musí uplynout alespoň jeden rok od úspěšného složení zkoušek na Magické nauky III.

 

O Dračím Jablku

Jedná se o mocný artefakt. Mág, který jej použije, získá ohromnou magickou moc, jež mu umožní vytvářet mnohem silnější kouzla, než jakých byl doposud schopen. Když se tak stane, Dračí Jablko usne a opět se probudí až za rok.

Neutralizace statické magie

Ve hře se mohou vyskytnout nejrůznější magické bariéry, staticky očarované plochy a další projevy neznámé magie (téměř vždy se bude jednat o překážky v questech). Jak se s nimi který mág vypořádá, je přímo závislé na úrovni jeho dovednosti Magické nauky.

 

Rozdělení magie z pohledu mágů

Mágové dělí svá kouzla do tří skupin popsaných níže.

 

Magie bojových efektů

Zaměřuje se jen na bojové efekty a jejich sesílání v boji. Každé její kouzlo lze seslat pěti způsoby. Cena kouzel této magie se určuje tak, že se základní cena bojového efektu, jenž má být seslán, znásobí koeficientem určeným pro každý druh seslání.

(ve vytištěných kouzlech je tato cena vždy již vypočtena pro každý druh přenosu)

Způsoby sesílání:

 Kouzla magie bojových efektů zde!

 

Neutrální magie

Neumožňuje přímé sesílání bojových efektů v boji.

Každé její kouzlo má přesně určenou cenu a způsob seslání.

Kouzla neutrální magie zde!

 

Živelná magie

Pro její užívání je nutné ovládat magii daného živlu. Živelná magie má několik drůhů - magii ohně, vody, země, vzduchu a smrti.

Kouzla živelné magie zde!

 

Magiové krystaly

Po zániku staré magie byly tyto krystaly vytvořeny, aby pomohli mágům ustát místní chaotické proudy surové energie. Jejich základní vlastností je schopnost navázat pouto s tím, kdo je použije jako první. Od té chvíle se totiž stávají k ostatním tvorům naprosto netečné a navíc svou existencí závislé na tom, ke komu se navázaly. Vzdálí-li se od něj na delší vzdálenost jak 10 kroků, mají tendenci se rozpadat v prach. Mágové tyto krystaly používají při meditaci a neutralizaci statické magie.

 

Magenergie a její doplňování

Co je to magenergie

Je to energie z níž mágové a druidi tvoří svá kouzla. Její jednotky jsou magy někdy také označované zkratkou MG.

Doplňování magenergie

Nejběžněji se tak děje prostřednictvím dovednosti Meditace, jenž je popsána níže. Dalšími méně obvyklými způsoby je využití alchymistických lektvarů, kouzel a případně schopností mágů země a vody. Ve velmi vzácných případech může být magenergie darována i samotným mistrem mágem.

Maximální množství magenergie

Je to limit, určující kolik magenergie dokáže mág udržet pod svou kontrolou. Jeho výše odpovídá množství, které mág získá provedením jedné meditace.

 

Meditace (dovednost)

V jejím průběhu mág nevnímá své okolí a soustředí se jen na svůj Magiový krystal. Trvá 10 minut. Lze provádět dvakrát za den.

Poranění, nebo přerušení kontaktu s krystalem meditaci ihned ukončí.

Mág se pohodlně usadí, položí si magiový krystal na dlaň a jeho pomocí začne čerpat magenergii z astrálu. Magenergie doplněná meditací je rovna maximálnímu množství magenergie (a nikdy nemůže být vyšší).

 

Co si připravit na hru mága

Barevné tenisáky, hadrkoule - Pokud chcete používat magické projektily, připravte si alespoň 3 ks.

Hůl - Se správnou magickou holí budete vypadat určitě lépe. Pokud má být použita v boji, musí být měkčená.

Kniha kouzel - Všechna kouzla dostanete vytištěné ve formátu A5, ale pěkné desky na vkládání jednotlivých listů nebudou na škodu.

Váček na suroviny - Jeden dostanete spolu s Magiovým Krystalem, ale někdy prostě jeden nestačí.

 

Odkazy

FB skupina Zleničtí Mágové: Zde!

Facebook na mistra mága: Zde!

Email na mistra mága a zároveň odkaz kam můžete posílat své návrhy na nová kouzla: mistrmagz@seznam.cz

Kouzla: magie bojových efektů, neutrální magie, živelná magie