Základní pravidla

Zlenice jsou LARP koncipovaný jako FANTASY SVĚT pro účastníky starší 15-ti let. Účastníci od 15-ti do 18-ti let budou do hry vpuštěni jen s písemným souhlasem rodičů, nebo zákonného zástupce.

Cílem hry je hrát si, tedy společná zábava a radost z fér vítězství, ne zmlácení protivníci a vyhádaná výhra.

Neherní informace, tedy jak správně simulovat herní situace ve skutečnosti (pravidla, pokyny organizátorů) shrnují tato, nebo jiná, rozšiřující, pravidla. Výchozí herní informace, čili povědomost o fantasy herním světě, uvádí legenda hry (Viz. web hry), další je záhodno si obstarat hraním.

Základní povinností každého účastníka hry je dodržovat, vedle zákonů a jiných obecně platných norem ČR, veškerá pravidla a pokyny pořadatelů. Je také povinen v průběhu hry NEBÝT pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek. Pořadatelé si vymiňují právo vyloučit v případě porušení těchto pravidel jakéhokoli účastníka ze hry, bez nároku na vrácení účastnického poplatku.

Hráč u sebe po celou dobu hry stále nosí herní Glejt aktuální postavy.

Herní doba

Herní doba není pevně stanovena, je možné hrát non-stop. Prosíme však všechny účastníky, aby po setmění a především v noci provozovali své herní činnosti (především ty hlasité) mimo herní město a jeho nejbližší okolí (stanový tábor NENÍ součástí herního území). Výjimku tvoří organizátory ohlášená noční hra.

Pro boj v noci existují speciální pravidla.

Herní území a tábořiště

Herní území je oblast v terénu označená organizátory. 

Tábořiště (včetně označené přístupové cesty) je místo v terénu určené pro stany hráčů (a přístup k nim), které není součástí herního území.

Pokud se účastník hry pohybuje po herním území, je postavou a hraje. Hráč se tedy nesmí pohybovat po herním území, nemá-li aktuálně živou postavu – jedinou výjimkou je přesun mrtvoly nejkratší cestou na hřbitov, nebo k registraci. Hráč coby postava se nesmí pohybovat (a jakkoli herně jednat) mimo herní území (např. obcházet nepřátele přes stanový tábor, vyjednávat v tábořišti atp.).

Herní objekty a předměty

Na herním území se rozkládá herní svět, který zahrnuje jak všechny objekty skutečné (les, potok…), tak objekty herní – označené cedulí s popisem (např. hrad). Součástí herního světa jsou také v zásadě všechny zde se vyskytující předměty, z nichž jen některé jsou označeny popiskou a některé i dále popsány. Hráč by si neměl brát na herní území „neherní“ předměty (až na nutné výjimky). Hráčům je též zakázáno využívat moderní komunikační přístroje pro komunikaci jakýchkoliv herních informací.

Každý herní předmět je tedy představován předmětem skutečným ( výjimečně nosičem – kartičkou s popisem). Než si hráč vezme skutečnou věc do hry jako herní předmět (vyjma drobných předmětů osobní potřeby), je potřeba jej nechat označit v registraci (a obvykle herně zaplatit jeho výrobu).

Skutečné předměty je zakázáno reálně ničit a poškozovat. Herní předměty hráčů je možné pouze herně zničit, jinak smí být hráči odebrány jen na nezbytnou dobu herní situace (např. výslech zajatce). Všechny herní předměty organizátorů a herní mince jsou majetkem organizátorů a hráči (postavy) se o ně mohou navíc obírat. V případě herní likvidace herního předmětu organizátorů (zničení, zakopání) jej vracejte do podsvětí.

Každý herní předmět je tedy možné herně zničit a to odehráním rozbití. (Nejsi-li si jist, jak předmět zničit, nedokážeš to.) Zničené herní předměty nefungují (postavy je nesmí používat), je však možné je např. herně opravit. Ničení a opravování zbraní a zbrojí je řešeno výhradně zvláštními schopnostmi a řemeslnými dovednostmi.

Herní předměty s popisem (samolepka, obálka, cedule) zjevně vypadají jinak, než skutečný předmět (nosič), nějak reagují na manipulaci (past), nebo mají jinou herní vlastnost. Popis má vždy část veřejnou, kterou si hráč může a má přečíst, a neveřejnou (obvykle uvnitř obálky), kterou smí/musí přečíst, pokud splňuje podmínky ve veřejné části popisu.

Ne se všemi herními předměty můžete manipulovat nebo je sbírat. Některé herní vyžadují pro manipulaci nějakou dovednost nebo pre-rekvizitu. Příkladem jsou bylinky, nebo modré obálky astrálního světa. Tyto budou vybaveny popisem s upozorněním na požadavek.

Bezpečnost a přerušení hry

Každý účastník hry by se měl řídit při každém svém konání nejen pravidly, ale také zdravým rozumem. Zejména se, prosíme, vyvaruj sice výslovně nezakázaných, nicméně pro tebe, či okolí nebezpečných akcí!

V případě hrozícího nebezpečí může kdokoliv přerušit hru ve svém okolí zvoláním „HRA STOP!“ a po vyřešení situace ji spustit zvoláním „HRA JEDEM!“ Zneužití tohoto pravidla bude tvrdě postihováno.

Během hry je možné použít i další heslo “RUDÁ STOP!”. Toto heslo slouží k naznačení, že druhá strana zachází až příliš daleko a dostává hráče do nepříjemných situací. To neplatí jen pro fyzické stavy, ale i psychické - např. Nepřiměřený psychický nátlak na hráče nebo hrubé, nevyžádané ponižování. Zneužití tohoto hesla bude rovněž postihováno, pokud však pocítíte velikou úzkost či bolest v předem smluvených fyzických kontaktech, nezdráhejte se toto heslo použít.